Tôi muốn kiểm tra từ khóa mới? BẤM VÀO ĐÂY và không nên sửa lại nội dung trên trang này nếu không được yêu cầu từ người gửi.

bồ (), kết (), túi (), lọc (), mua (), ở (), đâu () - Từ khóa chính 0.00%, từ khóa phụ 0.00%

Hoàn thành 8%

Title (20%) / 1 từ

 • Đã có thẻ tiêu đề
 • Thẻ tiêu đề đã đạt đủ độ dài
 • Thẻ tiêu đề không vượt quá 15 từ và 70 ký tự
 • Đã có từ khóa chính trong thẻ tiêu đề
 • Đã có các từ khóa phụ trong thẻ tiêu đề

Meta Description (20%) / 1 từ

 • Đã có thẻ mô tả nội dung
 • Thẻ mô tả nội dung đã đạt đủ độ dài
 • Thẻ mô tả nội dung không vượt quá 60 từ và 320 ký tự
 • Đã có từ khóa chính trong thẻ thẻ mô tả nội dung
 • Đã có các từ khóa phụ trong thẻ mô tả nội dung

Heading (0%)

 • Đã có thẻ Tiêu đề trang (h1)
 • Không bị trùng lặp thẻ Tiêu đề trang (H1)
 • Thẻ Tiêu đề trang có chứa từ khóa chính
 • Đã có thẻ Chủ đề trong trang (h2)
 • Có ít nhất 2 thẻ chủ đề trong trang (h2)

Image (0%)

 • Có ít nhất một hình ảnh trong bài viết
 • Có viết nội dung ALT cho tất cả hình ảnh
 • Có từ khóa chính trong nội dung ALT của hình ảnh

Content (0%) / 1 từ

 • Nội dung đạt độ dài tối thiểu 300 từ
 • Từ khóa chính xuất hiện chính xác ở đoạn văn bản đầu tiên của nội dung
 • Từ khóa chính đạt đủ mật độ tối thiểu 3% của nội dung
 • Từ khóa chính không vượt quá 10% nội dung
 • Các từ khóa phụ xuất hiện tối thiểu 1% bên trong nội dung